Magnus Helgesson & Håkan Ericson

Magnus Helgesson & Håkan Ericson

Den bästa arbetsplatsen!

CHR, det allra senaste om hur man mäter hälsa hos anställda, nu och i framtiden!

Visionen är att eliminera ohälsan på svenska arbetsplatser!
Här mäts bland annat engagemang och möjligheterna att uppfylla de sex mänskliga behoven. Vi kommer med detaljerade förslag på åtgärder och hur man som ledare kan coacha sin personal. Det ska bli lättare att attrahera bra arbetskraft samt uppfylla de allt högre kraven på arbetsgivare från både myndigheter och anställda.

CHR - Corporate Health Responsibility

  • Mäter
  • Analyserar och dokumenterar
  • Åtgärdar

Genom en webb-enkät och avancerad AI-teknik analyserar vi ert företag och fastslår ett nuläge. Det som mäts är;

  • Arbetsmiljö, med underrubriker Fysiskt och Psykosocial.
  • Organisatorisk hälsa, med underrubriker Ledarskap och Medarbetarskap.
  • Medicinsk hälsa, med underrubriker Livsstil och Hälsokontroll.

Regeringen pekar i sin arbetsmiljöstrategi på att det behövs insatser för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har därför påbörjat en insats med syfte att företag ska arbeta mer offensivt med dessa frågor.

Organisatorisk arbetsmiljö är villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar.
Social arbetsmiljö innefattar hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.
Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.
Krav i arbetet är de delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar. Kraven kan exempelvis omfatta arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden. Kraven kan vara av kognitiv, emotionell och fysisk natur.
Ohälsosam arbetsbelastning sker när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Denna obalans blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheter till återhämtning är otillräckliga.
Resurser i arbetet är, det i arbetet som bidrar till att uppnå mål för arbetet eller hantera krav i arbetet. Resurser kan vara arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kollegor samt möjlighet till återhämtning.

Kraven ställs på att chefer och ledare ska vara utbildade i förebyggande och hantering av ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling. Som företagsledare gäller att du måste ha kontroll över processen och här kan vi ge det externa stödet.

Arbeta med detta kontinuerligt och ni får en hälsosam arbetsplats där alla trivs och vill vara!

Pressbilder

Magnus Helgesson & Håkan Ericson

Magnus Helgesson & Håkan Ericson

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2