Lotten Säfström

Lotten Säfström

Rakt på sak med känsla

Hon tillför något som är av värde för många människor.

Lotten Säfström började hålla offentliga evenemang 2012. Hon är en uppskattad föreläsare och författare som anlitas återkommande av tidigare uppdragsgivare. Bl.a. är hon terminsvis återkommande föreläsare på Malmö Universitet. Sedan våren 2018 föreläser hon under kursen, "Socialt arbete: Barn, ungdomar och familjer med fokus på Utredning och Intervention". Föreläsningen ges under 7:e terminen och har obligatorisk närvaro på Socionomprogrammet. Lottens har även sina böcker som underlag, bl.a. "I Only Wanted to Dance" utgiven 2016.

Det senaste tillskottet i Lotten Säfströms breda föreläsningsbank handlar om vikten av att barn får vägledning till att bygga sin självkänsla inifrån och med det syftet i förgrunden skapades boken, "21 tankar i en enorm liten bok om att bli stor inombords" med dess handledning som innehåller konkreta övningar.

Behovet av material riktat till att värna om barn och ungdomars välmående har ökat markant sista åren. Detta är ett aktuellt och prekärt ämne som Lotten aktivt agerar för att belysa.

• Att ge barnen egna frön till att börja odla sin självkänsla och självkännedom. Att ge barnen en enkel metod för att ges en större chans till att klara av att lägga en gedigen grund för sin person och sin förmåga till att känna samhörighet.
• Att kunna agera i verkliga livet för en sund gränssättning för vad som är acceptabla beteenden - både vad gäller sig själv och andra. Att vi som vuxna tar barnets behov av att få växa och bli stor inombords på allvar för att det ska kunna fungera i vardagens alla utmaningar.
• Att stärka barn inifrån istället för att fokusera på att tala om för dom vilka de kan eller inte kan vara.
• Att vägleda barn till att integrera en god självbild, en egen önskan om att agera gynnsamt i situationer som barnet möter.
• Att fokusera på vad ett barn kan inspireras och växa av mentalt istället för att största fokus måste läggas på vad den lärande lilla personen bör eller inte bör göra, vad som är bra eller fel.

En viktig faktor är också att låta barn utveckla en förmåga att uppbåda mod för att prata med någon och be om hjälp vid behov – detta är grundläggande byggstenar till att få vara en trygg liten individ som kan börja navigera i sin omvärld med en upplevelse av att ha rätt att ta plats.

"21 tankar i en enorm liten bok om att bli stor inombords" med tillhörande separat handledning är en bok ämnad att stärka barnet och familjebanden inifrån och som med fördel kan användas även i barngrupper och skolklasser. Bilderna i boken som illustrerar de skrivna 21 bekräftande tankarna talar, enligt recensioner och feedback från användare, till barn från 3-årsålder upp till 12 år. Bilderna är skapade av illustratören Loke Säfström.

Lotten ger också föreläsningar och agerar moderator i samtalsforum som handlar om destruktiva beteendemönster i samband med beroendesyndrom och andra dysfunktionella mönster vilka drabbar barn, närstående, brottsoffer samt yrkesverksamma. Hon har egen erfarenhet av att ta sig ur destruktiva och impulsstyrda levnadsmönster och belyser ibland kontexten med dessa, hennes egna erfarenheter. I en rättfram anda belyser hon familje- och samhällsproblem. Med konkreta exempel påtalas olika möjligheter att agera gynnsamt för personer runtom en dysfunktionell människa eller familj.

Lotten föreläser rakt på sak och med en förmåga att ge beskrivande exempel av problematiken som ger åhörarna en verklighetsförankring. Föreläsningarna är alltid baserade på ett stort antal personers faktiska erfarenheter. Hennes tillvägagångssätt har omnämnts som att förmedla idéer som kan vara praktiskt genomförbara likväl som inspirerande och hoppingivande. Viktigast av allt håller Lotten föreläsningar, samtals- och diskussionsgrupper för att öka möjligheterna till en reell och hållbar positiv utveckling för deltagarna vad gäller att få verktyg till att nå önskade mål för yrkesverksamma, anhöriga och övrigt berörda. Teman för evenemang kan med fördel skräddarsys utifrån den tilltänkta målgruppen.

Ett urval av ämnen:
• Att barn, anhöriga och närstående får utveckla större förmågan till att bryta destruktiva familjemönster.
• Att ge barn verktyg för att kunna och våga bryta familjehemligheter.
• Att upptäcka barn i utsatthet, utanförskap och med bristande självkänsla.
• Att stärka anhöriga. Stötta barn i att bygga självkännedom och självkänsla.
• Att fånga upp unga som hamnat snett.
• Att bena upp i vad som kan vara dysfunktionella familjemönster.
• Orsaker till utövande av integritetskränkning.
• Manipulation.
• Beroendesyndrom.
• Gränssättning som medmänsklig faktor.
• Att vända den upplevda maktlösheten inför drogrelaterade livshotande tillstånd för en beroendesjuks närstående eller klient.
• Rädslor och bemötande gällande en närstående eller klients beroendeproblematik.
• Kriminalitet bland unga och vuxna.
• Frågan om varför en kriminell person anser sig ha rätt att överträda rådande medmänskliga och samhälleliga gränser.

Dessa tunga teman till trots har uppdragsgivare och deltagare genom åren upplevt att Lottens kunskap, erfarenhet och lyhördhet för aktuella frågeställningar ger realistiska verktyg och en stärkt motivering till att leva med/fortsätta arbeta med dessa svåra situationer och enskilda fall. Rätten att värna den personliga integriteten, både privat och i yrkesrollen, tas upp med en okuvlig medmänsklighet.

Föreläsningarna åtföljs gärna med diskussioner med syfte att:
• Diskutera, spåna och förankra nya metoder för att hantera problematiken som existerar i vardagen både för personer med ansvar i socialtjänst, kriminalvård, hemmiljö, i förskola och skola samt andra berörda yrkesverksamma.
• Stärka och berika redan befintliga, fungerande verktyg.
• Väcka inspiration till att utvärdera om det finns saker som görs som inte verkar ge önskade resultat.
• Väcka intresse för vikten av att integrera gynnsamma sätt att agera i uppkommande situationer.
• Utveckla värnandet om personlig säkerhet genom gränsdragning och att våga prata om och ha kunskap för att kunna identifiera problemet.
• Lotten Säfström föreläser och deltar återkommande i evenemang för bland annat kommuner, ideella organisationer, Kriminalvården, personal i och i anknytning till barnverksamheter och diverse omsorgsutbildningar.

Lotten Säfström har medverkat i TV, radio och tidningar. Hennes föreläsningar ges även på engelska.

Böcker hon har gett ut;
• "Jag ville bara dansa" - en personlig skildring av "vuxet barn" och beroendeproblematik.
• "Nu har dansen börjat" - en personlig skildring av att lära sig ett helt nytt sätt att leva.
• "I Only Wanted to Dance" - engelsk översättning.
• "Now the Dance has Begun" - engelsk översättning.
• "21 tankar i en enorm liten bok om att bli stor inombords" med tillhörande separat handledning är en bok ämnad att stärka barnet och familjebanden inifrån och som med fördel kan användas även i barngrupper och skolklasser. Bilderna i boken med 21 bekräftande tankar talar, enligt recensioner och feedback från användare, till barn, ungdomar och vuxna. Bilderna är skapade av illustratören Loke Säfström.

Pressbilder

Lotten Säfström

Lotten Säfström

Moderatorer med en utbildande profil

Personlig utveckling

Föreläsare med som lämnar publiken extra klok

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2